Poročilo predsednika za leto 2018

POROČILO PREDSEDNIKA OBČNEMU ZBORU O DELOVANJU RD ŽIRI V LETU 2018

V letu 20018 so v Ribiški družini Žiri potekale številne aktivnosti. Upravni odbor se je sestal na šestih rednih sejah, kjer smo obravnavali problematiko družine in sprejemali sklepe z vizijo pozitivnega dela celotne družine v skrbi za okolje kakor tudi za potrebe naših članov.

Tako kot vsako leto smo bili udeleženi na skupščini RZS in ZRD Ljubljana, kakor tudi na preostalih sejah ZRD Ljubljana. Potrdili smo tudi prisotnost na srečanju conskega odbora v razširjeni sestavi. Pri tem velja poudarit, da je bila v letu 2018 tudi izredna skupščina RZS Slovenije. Na navedeni skupščini je bila obravnavana problematika selitve oziroma nabava novih prostorov za potrebe RZS ja. Podana je bila tudi nezaupnica predsedniku RZS ja, ki pa je bila z veliko večino prisotnih zavrnjena in torej Miro Žaberl ostaja predsednik RZS.

V spomladanskem času je bila izpeljana čistilna akcija na nivoju občine, na kateri je bilo ponovno poleg ribičev prisotnih veliko število občanov Žirov. V letu 2018 je bila na isti dan prvič izpeljana čistilna akcija skupaj z osnovno šolo Žiri.

Velja poudarit, da je bilo tudi v preteklem obdobju korektno in konstruktivno sodelovanje z občino Žiri, kar se tiče posegov vodotoke, kakor tudi na ostalih področjih, ki so v interesu tako Občine kakor tudi članov RD Žiri.

V letu 2018 je bil izpeljan piknik pri ribogojnici, ki je bil tudi v tem letu zaključen z pozitivnim rezultatom. Vse  sodelujočim pri organizaciji in izvedbi izrekam zahvalo.

Na osno posveta v sestavi conskega odbora porečja obeh Sor v letu 2018 nismo izvedli inventarizacije na Sori, kar pa planiramo v letu 2019. Tu velja poudarit, da so nekatere družine conskega odbora odstopile od inventarizacij.

Kar se tiče preostalega dogajanja velja poudarit, da smo prejeli vlogo Elektra Ljubljana po povečanju odvzema vode za potrebe male hidro elektrarne na Fužinah. Vloga je bila skupaj z pristojnim ministrstvom in zavodom za ribištvo zavrnjena. Po sklepu UO RD Žiri na 5.seji je bil sprejet sklep, da se Ribiška Družina preoblikuje iz društva, ki deluje v javnem interesu kot neprofitna organizacija v nevladno organizacijo v javnem interesu po ZNO rg.

V letu 2018 je bila izvedena tudi večja investicija v izdelavo novega podpornega zidu ob vodotoku Mlinščica na celotni dolžini bazenov na zgornjem delu ribogojnice. Investicija ni bila planirana, bila pa je to enkratna priložnost in smo z sosedom uredili vodotok na obeh straneh. Poleg navedenega se je nabavil tudi profesionalni visokotlačni čistilnik za čiščenje bazenov. Na osnovi navedenih investicij ni bil realiziran sklep upravnega odbora o prenovi strehe na ribogojnici, kar nas čaka v prihodnje.

Predsednik RD Žiri
Miro Mahnič

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates